Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel
Nájdete nás na webe

Radovan Benčík

Rozhovor so súčasným starostom obce Chorvátsky Grob.

Radovan BenčíkRadovan Benčík(Zdroj: KS)

Dôvody petície poznáte a aj ste sa k nej vyjadrili, plánujete aj Vy robiť predreferendovú kampaň?

Myslím si, že ľudia by si mali vytvoriť objektívny názor po zohľadnení všetkých informácií, preto určitú reakciu považujem za potrebnú. Avšak, ak mám byť úprimný, na druhej strane je to stále v mojej hlave 50 na 50, či vôbec mám reagovať na zavádzajúce tvrdenia neprajníkov, ktorí toto organizujú a či nebude postačujúce, aby ľudia videli a vnímali aké výsledky sú za našou doterajšou prácou.

Často používate argument, že je ťažké byť starostom v obci, ktorá je rozdelená na dve, ale robili ste niečo, aby ste tie obce spojili? Mám na mysli ľudsky aj infraštruktúrou, napríklad medzi týmito časťami chýba chodník.

Áno, obec je rozdelená geograficky, mentálne aj historicky, keď si predstavíte, že Grob je vzdialený od Čiernej Vody zhruba tri kilometre a sama Čierna Voda je dlhá asi tri kilometre, tak je to naozaj veľká obec. Navyše obyvatelia každej časti obce vnímajú problémy našej obce iným spôsobom. V Grobe máte škôlku, školu, kostol, krčmu, dvoje potraviny, jedáleň, ktorá môže fungovať ako spoločenská miestnosť, históriu a vzťahy. Je to dedina, ktorá sa vyvíjala niekoľko storočí na rozdiel od Čiernej Vody, ktorá sa vyvíja možno dvadsať rokov, pričom z pohľadu občianskej vybavenosti je táto časť obce v porovnaní s Grobom poddimenzovaná. Preto si myslím, že bude trvať ešte niekoľko desaťročí, aby si obyvatelia oboch častí obce k sebe našli cestu. Ja som aj vo svojom predvolebnom programe uviedol, že chcem obec spájať, nie rozdeľovať. V prvom roku môjho mandátu boli s ohľadom na danú situáciu riešené problémy v časti Grob, to znamená, že sa aj investovalo viac finančných prostriedkov do tejto časti obce a v tomto roku sa zaoberáme problémami a neúnosnou situáciou z pohľadu infraštruktúry v časti Čierna Voda, v dôsledku čoho sa tento rok investuje viac do tejto časti obce. Ak by som to mal objektívne zhodnotiť, nemyslím si, že by jedna časť obce bola ukrivdená oproti druhej, sme stále jednou obcou, a preto je potrebné vyvážene riešiť problémy každej časti našej obce.

Jeden z argumentov za Vaše odvolanie je aj hrozba, že od augusta už nebude MHD do obce premávať. Ako dopadli rokovania?

Niekto vypustil fámu, že na konci júna prestane premávať autobus, linka č. 525. Avšak rád by som zdôraznil, že je to len fáma, pretože zmluva, ktorú má obec podpísanú so spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, je na dobu neurčitú a pokiaľ sa nemýlim, výpovedná lehota je tam päť mesiacov. Zatiaľ nikto zo strany obce ohľadom vypovedania zmluvy nič neinicioval a rovnako tak ani spoločnosť Dopravný podnik Bratislava. Navyše, skutočnosť, že ide o fámu, potvrdzuje aj fakt, že v súčasnosti je už mesiac júl a nič z uvedeného sa nestalo. Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava od januára tohto roku pristúpila k zvýšeniu účtovanej sadzby na štvornásobnú sadzbu, ktorú sme mali doteraz. Pred tým to bolo zaokrúhlene cca 50 eurocentov za kilometer a teraz nám táto spoločnosť účtuje 1,85 eur za kilometer a žiaľbohu aj napriek našej snahe sa nám s touto spoločnosťou nepodarilo dohodnúť lepšiu cenu. Takáto situácia je aj v Marianke, aj táto obec si musí za nadštandard dopravy platiť sama. Autobusy prímestskej dopravy, ktoré nám poskytuje Bratislavský samosprávny kraj, zďaleka nestačia potrebám obce, avšak Bratislavský samosprávny kraj stále tvrdí, že počet spojov, ktoré chodia do našej obce, je nadštandardný a nemáme sa na čo sťažovať. Ja si myslím opak, a to že až kombinácia prímestskej dopravy a MHD je postačujúca, čo dokazujú aj prieskumy. Ale pokiaľ by jedna z týchto liniek vypadla, tak situácia by mohla byť naozaj kritická. Zatiaľ však nemám informácie, že by chcel niektorý z dopravcov zrušiť niektorú z doterajších liniek. Aj na základe uznesenia poslancov obecného zastupiteľstva som opakovane žiadal od spoločnosti Dopravný podnik Bratislava vyčíslenie nákladov, koľko by stálo rozšírenie spoju pod č. 525, žiaľ do dnešného dňa moja požiadavka zostala bez odpovede. Vyvíjam maximálnu snahu a v súčasnosti rokujem s Bratislavským samosprávnym krajom, aby všetky spoje, ktoré smerujú do našej obce, vrátane linky č. 525, zastrešil Bratislavský samosprávny kraj, a teda aby našu obec doprava nestála nič.

Čo sa školy týka, tá do septembra určite stáť nebude. Aké je náhradné riešenie, kam pôjdu zapísané deti?

To, že škola určite do septembra stáť nebude, je kombináciou dvoch faktorov. Najprv to boli prieťahy vo verejnom obstarávaní, ktoré bolo začaté v januári, ale v marci ho bolo potrebné opakovať, nakoľko boli doručené len dve ponuky a z tých sa s ohľadom na zabezpečenie transparentnosti vyberať nedalo. Následné verejné obstarávanie už bolo úspešne ukončené, avšak situáciu skomplikoval druhý faktor, a to aktivity skupiny poslancov a niektorých občanov obce. Na základe ich podania bolo nariadené predbežné opatrenie, v dôsledku ktorého obec nemohla konať. Nebyť takto nariadeného predbežného opatrenia, už sme mohli vyhlásiť výsledok verejného obstarávania, s víťazom podpísať zmluvu a škola sa mohla začať stavať. V súčasnosti je možné konštatovať, že táto aktivita skupiny poslancov a niektorých občanov obce bola v absolútnom rozpore so záujmami obce, keďže odvolací súd nariadené predbežné opatrenie, na základe nami podaného odvolania zrušil, a teda potvrdil, že predbežné opatrenie v tejto veci nariadené byť nemalo. Odvolací súd konštatoval, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, že nebolo dokázané ohrozenie právnych pomerov účastníkov konania a ani existencia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. Náhradné riešenie je zatiaľ vymyslené takým spôsobom, že sa zrekonštruuje Klubový dom, čo je budova bývalého obecného úradu. V súčasnosti už dve triedy majú vymenené okná a tretiu triedu plánujeme pristavať. Robíme všetko preto, aby sme to do 5. septembra všetko stihli a aby deti nezostali na „ulici“. Aby sme nič nenechali na náhodu, máme pripravené aj ďalšie alternatívne riešenie, a to, že sme sa dohodli s prevádzkovateľom obchodného centra Monar, že pre prípad potreby ďalších tried, či už pre školu alebo škôlku, by boli k dispozícii priestory v tejto budove. Rodičia sa preto podľa môjho názoru nemusia ničoho báť, o ich deti bude postarané. Ako starostu ma však mrzí, že deti z Čiernej Vody v dôsledku už uvedených faktorov musia ďalší školský rok absolvovať v Grobe, a preto to bude rodičov týchto detí stáť viac logistického úsilia.

Neuvažovali ste, že by škola predsa len stála na Promcene (pôvodnej lokalite, kde mala stáť škola pozn. red.) Na túto lokalitu máte platné povolenie a ani sa jej netýka predbežné opatrenie súdu.

Je fakt, že poslanci viackrát chceli zmeniť lokalitu z Javorovej aleje na Promcen, lenže postaviť školu v tejto lokalite nie je možné v reálnom čase. Keby sme chceli začať stavať školu, škôlku alebo prerábať jedáleň na školu, tak ako to teraz navrhli niektorí poslanci obecného zastupiteľstva, to všetko je len v teoretickej rovine. Dnes nemáme ani spustené verejné obstarávanie na výstavbu budov, ani nie sú na týchto pozemkoch pripravené inžinierske siete. Tento pozemok by tak musel prejsť výrazným zhodnotením a doteraz nevieme, koľko by obec toto zhodnotenie stálo. Ide najmä o potrebu výstavby až 8,7 metra vysokej protihlukovej steny, prekládku obecného vodovodu pre lokalitu PH1 a PH3 idúceho cez pôvodný pozemok, vybudovanie splaškovej kanalizácie popri Triblavinskej ceste až ku čističke odpadových vôd a nakoniec vybudovanie prvej etapy okružnej križovatky. Navyše tento pozemok neumožňuje ďalšie budúce aktivity ohľadom rozšírenia školy. Z uvedených dôvodov si myslím, že realizácia školy na tomto pozemku by nebola hospodárnym a už vôbec nie efektívnym riešením z pohľadu vybudovania komplexného a pre deti bezpečného areálu.

Hovoríte, že napriek obvineniam aktivistov pracujete pre obec, ale zároveň sa často spomína personálne poddimenzovaný úrad.

Minulý rok bol konsolidačným rokom. Zamestnancom úradu aj obyvateľom som vysvetľoval, že potrebujem zistiť, aká je najmenšia možná obsadenosť úradu tak, aby fungoval, pričom boli vykonané určité organizačné zmeny, keďže niektoré oddelenia úradu boli personálne nadbytočne vybavené a iné naopak poddimenzované. Teraz je chod úradu plne pod kontrolou a stíha vybavovať stránky k spokojnosti obyvateľov obce. Zamestnanci sú momentálne spokojní a nie sú preťažení, všetko funguje optimálne ako má. Nie je pravda to, čo sa píše v petičných správach, že úrad je preťažený. Uskutočnenými organizačnými zmenami na obecnom úrade bolo ušetrené množstvo obecných prostriedkov o čom svedčí záverečný účet obce za rok 2015.

Väčšina poslancov považuje za problém aj to, že s nimi nekomunikujete, nedostávajú podklady a podobne.

Na komunikáciu potrebujete dve strany, na všetkých obecných zastupiteľstvách vyzývam poslancov, aby sa stretávali na pracovných rokovaniach. Vždy je to bez odozvy a nechcú sa so mnou ani stretnúť. Pracovné stretnutie pred zastupiteľstvom sme mali jediný krát, a to pred prvým zasadnutím zastupiteľstva. Odvtedy sa stretávať nechcú. Podklady na všetky rokovania obecného zastupiteľstva dostávajú poslanci v súlade so zákonom. Naopak, samotní poslanci, resp. skupina poslancov veľmi často mení vopred pripravený program za nimi navrhnutý program, takže bez možnosti predchádzajúcej informovanosti ostatných poslancov a mojej osoby. Dokonca vypúšťajú aj bod „rôzne,“ ktorý by mal byť povinný, aby som mohol informovať poslancov a obyvateľov. Určitá skupina poslancov mi tak nedáva šancu a ani priestor na vzájomnú komunikáciu.

Aj keby referendum úspešné nebolo, pod petíciou za Vaše odvolanie je 1244 podpisov. Je toto pre Vás impulz na sebareflexiu?

Rešpektujem názor každého vyjadrený prostredníctvom petície, a teda vnímam aj čísla s tým spojené, je to zhruba 30 percent voličov, avšak naša obec má obyvateľov výrazne viac. Čo sa týka sebareflexie, je logické, že všetky veci vnímam a aj keď sa snažím byť nad vecou som tiež len človek, ktorý keď robí, tak robí aj chyby. Pokiaľ je kritika konštruktívna, tak sa aj ja snažím posúvať ďalej a hľadať riešenia. Myslím si, že celé je to len nepochopenie situácie alebo neakceptovanie výsledku legitímnych volieb. To, že ja som proti systému, ktorý tu dvadsať rokov fungoval v prospech úzkej záujmovej skupiny, je tŕňom v oku petičiarov, ktorým podľa môjho názoru ide o „iné“ osobné záujmy. Takže sebareflexia a konštruktívna kritika áno, ale vydierať a tlačiť k múru sa nenechám.

Grob je obrovská obec, ale bez občianskej vybavenosti a rozširuje sa aj naďalej a škola nie je jediné čo tu chýba. Nebolo by podľa Vás lepšie vyhlásiť stavebnú uzáveru do času, kým bude obec vedieť obslúžiť aspoň súčasných obyvateľov?

Obec sa rozrastá na základe platného územného plánu. Neviem, či je stavebná uzávera úplne dobrý nápad, pretože rokovania s developermi, ktorí už svoju lokalitu postavili a majú tu už len posledných pár pozemkov a domov, už nie sú možné, keďže oni už tejto obci nie sú ochotní nič dať. Myslím si, že rokovania sú možné len s novými developermi, ktorí teraz prichádzajú. Tí starí developeri nám už nedajú nič, s niektorými sme v súdnych sporoch, čo obec stojí peniaze. Preto paradoxne práve noví developeri by mohli do obce priniesť nové investície a vďaka nim sa tu môže budovať občianska vybavenosť, ktorú obec nezvláda budovať z vlastných finančných prostriedkov. Pri vedení obce sa snažím šetriť obecné prostriedky podľa môjho názoru v maximálnom rozsahu, za minulý rok obec pod mojím vedením ušetrila 276-tisíc eur, ktoré v súčasnosti vieme použiť trebárs na školu. Ak by sa nám aj tento rok podarilo ušetriť rovnaké finančné prostriedky, tak nevidím najmenší problém, aby sme medzi časťou Čierna Voda a častou Grob vybudovali chodník pre peších. Myslím si, že je tiež namieste argument, že za rok a pol môjho pôsobenia nemôžem vyriešiť všetky problémy, ktoré sa tu za dvadsať rokov nahromadili, a ktoré moji neprajníci žiadajú odstrániť za toto krátke obdobie.

V súvislosti s opravou Triblavinského kanála bolo podané trestné oznámenie, Vás označili za jedného z podozrivých...

Spoločnosť Alpine Slovakia ako neúspešný uchádzač verejného obstarávania, podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podľa informácií, ktoré som dostal, je takéto konanie bežnou praxou neúspešných uchádzačov verejných obstarávaní. Na polícii som už bol v tejto veci vypovedať ako svedok, a teda nie ako podozrivý. Jeden z materiálov, ktorý som predložil, bolo rozhodnutie z Úradu pre verejné obstarávanie o zastavení konania vo veci námietok tohto neúspešného uchádzača, znamená to, že ani tam námietky tohto neúspešného uchádzača neobstáli. Vychádzajúc z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý ako kompetentný orgán posudzoval súlad postupu konaného verejného obstarávania so zákonom, predpokladám, že obdobne sa s týmto nedôvodným trestným oznámením vysporiada aj polícia. Ja odmietam akékoľvek podozrenia z manipulácie alebo machinácie pri verejnom obstarávaní. Som čestný človek a preto môžem pokojne povedať, že si stojím za všetkými krokmi, ktoré na poste starostu robím, pretože ich robím v záujme našej obce.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Gansberg: Každý deň v objatí komfortu
 2. Tatra banka otvorila pobočku budúcnosti
 3. Pomôžeme aj vašim deťom pochopiť hodnotu peňazí
 4. Pobyt na čerstvom vzduchu je skvelý liek. Skúste to vo vlastnom
 5. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci
 6. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky
 7. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov
 8. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov
 9. Investment Advisory Guide for Slovakia
 10. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross!
 1. Vaše šatstvo poputuje pre dobrú vec
 2. Ako ďalej s obnovou Balassovho paláca
 3. Prvé ocenenia A+ udelené
 4. Regionálne servisné centrum PwC
 5. Napredujeme vďaka zmenám
 6. Bezkonkurenčná rozmanitosť
 7. Rozvíjajte svoj potenciál s nami
 8. Staň sa súčasťou sveta pohybu
 9. Tatra banka otvorila pobočku budúcnosti
 10. Pomôžeme aj vašim deťom pochopiť hodnotu peňazí
 1. Doplňte si knižnicu o svetovú klasiku už od 99 centov 27 769
 2. Žiaci sa šikanovali, dnes si pomáhajú. Pomohlo sedem krokov 27 332
 3. Tipy, kam ísť na dovolenku počas Veľkej Noci 24 479
 4. Tablet nie je na všetko, ale v tomto dokáže zázraky 19 795
 5. Slovensko čaká najdôležitejšie politické rozhodnutie roka 11 323
 6. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 9 255
 7. Forum Prešov má platné stavebné povolenie a začína s výstavbou 7 094
 8. Jazdili sme na novom Volkswagene T-Cross! 3 675
 9. Test LG OLED B8: špičkový 4K televízor za cenu, akú ste nečakali 3 474
 10. Obľúbené Tunisko sa vracia do ponuky dovoleniek na rok 2019 3 345

Hlavné správy z MY Senec

Starú Seneckú cestu plánujú začať rozširovať až v roku 2023

Pôvodne diaľničiari odhadovali začiatok stavebných prác okolo roku 2020.

Ilustračný obrázok
Ilustračná fotografia.

Vodič zišiel autom z cesty a náraz do stromu neprežil

Polícia okolnosti dopravnej nehody vyšetruje.

Foto z nehody.

Neznámy muž prišiel o život pri zrážke s vlakom

Polícia okolnosti zrážky vyšetruje.

Ilustračné foto.

Vandali vyčíňali v základnej škole v Senci

Poškodili viacero vecí, rozbíjali sklá

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pozrite si najzaujímavejšie kaštiele na západnom Slovensku

Prinášame vám 1. diel najzaujímavejších kaštieľov na západnom Slovensku zhora.

Cesta zo Žiliny na diaľnicu D3 je z dôvodu nehody neprejazdná

V smere do Bratislavy sa stala dopravná nehoda.

Sudca prepustil jedného vodiča z tragickej jazdy na Orave na kauciu

Poľský vodič Ferari Adam Sz. nesmie opustiť Slovensko ani Žilinský kraj.

Vybrali SME

Už ste čítali?